Sprostowanie


Pragniemy poinformować, że nowe władze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, wybrane podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 27 marca 2017 r., zostały oficjalne zatwierdzone w Krajowym Rejestrze Sądowym. Daje to kres spekulacjom na temat zmiany władz w stowarzyszeniu.

Zarząd TG „Sokół” w Lesznie wybrany 27 marca 2017 wyglądał następująco:

prezes Damian Małecki
wiceprezes Marek Kasperski
sekretarz Halina Cichocka-Nowak
skarbnik Dariusz Przybylski
gospodarz Rafał Guciński
naczelnik Łukasz Pacholski
naczelniczka Agnieszka Łukanus

W związku z powyższym pragniemy oficjalnie zdementować wszelkie pogłoski i nieprawdziwe doniesienia prasowe o ustanowieniu innych władz stowarzyszenia niż powyższe. Nadto należy zauważyć, że druh Damian Małecki nawet na chwilę nie przestał pełnić funkcji prezesa zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie, sprawując tę funkcję nieprzerwanie od reaktywacji Towarzystwa w dniu 11 lipca 2011 r.

Obecne władze leszczyńskiego „Sokoła” zostały wybrane w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 27 marca 2017 r. w obecności 36 osób (największa jak do tej pory liczba działaczy, którzy wybrali nowe władze stowarzyszenia), w sposób przewidziany przez przepisy prawa, statut i dotychczasową praktykę. Nie budziło to żadnych wątpliwości wśród zgromadzonych tego dnia uczestników zebrania. Niestety część działaczy, którzy nie pogodzili się z wynikami wyborów, wbrew regułom demokracji oraz zapisów statutu, próbowała przejąć władzę nad stowarzyszeniem organizując kilka miesięcy później oddzielne zebranie, w którym udział wzięło 14 osób. Osoby te posłużyły się przy tym rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w prasie. Warto zaznaczyć, że była to grupa, której liczebność nigdy nie osiągnęła nawet 1/3 ogólnej liczby członków. W grupie tej dominowały osoby, które od lat nie brały udziału w działalności stowarzyszenia. Co więcej, żadna z tych osób nie była częścią największych sukcesów stowarzyszenia w ostatnich miesiącach.

Ponadto w zarządzie wybranym 27 marca, znalazły się wszystkie najbardziej zaangażowane w życie gniazda osoby, w tym prezes, sekretarz, a także wszyscy kierownicy działających w „Sokole” sekcji (Polowej Drużyny Sokoła, informacyjno-historycznej, turystyczno-rowerowej). Nie przeszkodziło to jednak grupie 14 osób sparaliżować stowarzyszenie na 9 miesięcy. Niestety w czasie tych 9 miesięcy Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie poniosło bardzo poważne straty, za które pełną odpowiedzialność ponoszą osoby łamiące statut i uciekające się do procedur pozademokratycznych, a więc zdecydowanie obcych naszym ideałom. Do najważniejszych strat zaliczyć należy:

1. Odwołanie konferencji naukowej na Uniwersytecie Jagiellońskim
2. Brak umowy z Jednostką Wojskową z Leszna (po raz pierwszy od 3 lat nasi działacze nie będą mogli ćwiczyć z wojskiem)
3. Brak umowy z MON na organizację 150-lecia Sokolstwa Polskiego oraz 115-lecia Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie
4. Niezrealizowanie projektu „Majówka z leszczyńskim Sokołem” (wspólny wyjazd rowerowy oraz zawody paintballowe dla mieszkańców Leszna)
5. Utrata sponsorów
6. Brak 10 filmów krótkometrażowych o historii „Sokoła”, które miały zostać wyemitowane przez TVP Historia
7. Zablokowanie wykonania muralu historycznego poświęconego TG „Sokół” w Lesznie, który nasi członkowie mieli wykonać społecznie.
8. Brak tablicy poświęconej historii TG „Sokół” przed budynkiem ćwiczni
9. Brak sztandaru, którego poświęcenie miało się odbyć w październiku 2017 r.
10. Utrata zaufania i nadszarpnięcie wizerunku organizacji

W związku z poniesionymi przez stowarzyszenie stratami, zarząd został zmuszony do podjęcia zdecydowanych kroków wobec osób, które były odpowiedzialne za ten stan rzeczy, dlatego 3 listopada 2017 r. na posiedzeniu zarządu TG „Sokół” w Lesznie wszystkie osoby, który przyczyniły się do poniesienia strat, zostały dyscyplinarnie wykluczone z grona członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie.

Zarząd stowarzyszenia będzie jednak czynił starania, aby odzyskać pełne zaufanie oraz zrealizować wszystkie wcześniejsze zamierzenia i plany w przyszłości. Już teraz pragniemy zachęcić wszystkie Panie z Leszna i regionu do wzięcia udziału w bezpłatnych warsztatach samoobrony dla kobiet realizowanych przez druha komendanta Marka Kasperskiego oraz corocznych zawodów strzeleckich organizowanych przez nasze gniazdo.

Zarząd TG „Sokół” w Lesznie