Menu Zamknij

Statut

STATUT
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Lesznie

Preambuła:
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie nawiązuje do idei i tradycji Sokolstwa Polskiego powstałego w 1867 r. we Lwowie, a w Lesznie w 1902 r.

Rozdział 1
Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lesznie, zwane w dalszej części Towarzystwem.

§ 2
Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą lokal położony na ulicy Sokoła 6/1 w Lesznie.

§ 3
Towarzystwo, jako osoba prawna może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania. na zasadach ustalonych w dalszych postanowieniach niniejszego statutu.

§ 4
Godłem Towarzystwa jest sokół w locie z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach ciężarek gimnastyczny.
Towarzystwo używa sztandaru według ustanowionego wzoru jak i również pieczęci z godłem sokoła.
Członkowie Towarzystwa mogą nosić czamary i czapki sokole lub inne stroje organizacyjne lub sportowe według tradycji sokolstwa w Polsce.

§ 5
Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków i działaczy. Do prowadzenia swoich spraw Towarzystwo może zatrudniać pracowników.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 6
Towarzystwo jest:
– inspirowane etyką chrześcijańską co łączy się z postawą tolerancji w stosunku do ludzi innych światopoglądów i zgodne jest z tradycją i doświadczeniami narodu polskiego,
– organizacją szerzącą kulturę fizyczną wśród społeczeństwa przez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym w tym form aktywnego wypoczynku dla podnoszenia dzielności fizycznej społeczeństwa oraz wyrobienie w nim solidarności i odpowiedzialności w wypełnianiu obowiązków wobec Ojczyzny jak również doskonalenie wszelkich cnót obywatelskich, stanowiących podstawy miłości Boga i Ojczyzny.

§ 7
Do osiągnięcia powyższych celów Towarzystwo dąży za pomocą:
a) pielęgnowania rozwoju fizycznego, a w szczególności rozwijania systematycznej gimnastyki, prowadzenia gier i zabaw ruchowych, lekkiej atletyki, prowadzenia ćwiczeń stosowanych jak: pływanie, narciarstwo, jazdy konnej; wreszcie ćwiczeń w obronie własnej jak karate czy szermierka,
b) urządzania ćwiczeń publicznych, zawodów, wycieczek, gier i zabaw ruchowych i towarzyskich, organizowanie wykładów, kursów i odczytów, krzewiących idee i cele Towarzystwa,
c) rozbudzanie w członkach poczucia narodowego i osobistego oraz chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
d) prowadzenie działalności kulturalno – rozrywkowej w duchu patriotycznym.
e) współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi przez władze państwowe do współpracy w zakresie obrony kraju,
f) współpracę z placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
g) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
h) wspieranie instytucji publicznych w propagowaniu obrony cywilnej ,
i) współpraca z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących aktów prawnych,
j) tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
k) działanie na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
l) upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o pierwszej pomocy przedlekarskiej, medycynie ratunkowej i ochronie zdrowia oraz udoskonalanie działań w zakresie ratownictwa i ochrony ludności,
m) organizowanie, promocja oraz udział w prelekcjach, szkoleniach, treningach, pokazach strzeleckich, kolekcjonerskich i zawodach sportowych
n) poszerzanie wiedzy i edukowanie w dziedzinie strzelectwa rekreacyjnego, sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni,
o) zwiększenie odsetka obywateli czynnie uprawiających strzelectwo i pasjonatów kolekcjonerstwa,
p)przyspieszenie odbudowy kultury posiadania, kolekcjonowania i strzelania z broni palnej w Polsce,
r) inne działania, niezbędne do realizacji celów statutowych,
s) prowadzenie ww. działalności także wśród niezrzeszonych w Towarzystwie.

§ 8
Towarzystwo podejmuje wszelkie niesprzeciwiające się prawu działania i prace, skierowane ku rozpowszechnianiu jego idei i wprowadzaniu w życie jego zadań.

Rozdział 3
Członkowie Towarzystwa

§ 9
Decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia kandydata podejmuje zarząd zwykłą większością głosów. Powodów odmowy przyjęcia Zarząd nie jest zobowiązany ujawnić.

§ 10
Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1) Zwyczajnych,
2) Honorowych,
3) Wspierających.

§ 11
Członkiem Zwyczajnym Towarzystwa może być każdy Polak lub Polka, który ukończy 18 rok życia i złoży pisemne oświadczenie, zaopatrzone przynajmniej w dwa podpisy polecających go członków Towarzystwa.

§ 12
1) Członkiem Towarzystwa może być osoba, która nie ukończyła 18 lat życia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i ust. 3 niniejszego paragrafu, pod warunkiem, że:
– złoży pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych,
– zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd Towarzystwa.
2) Osoby w wieku od 16 do 18 lat, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą być członkami Towarzystwa i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Towarzystwa większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
3) Osoby poniżej 16 lat mogą być członkami Towarzystwa, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa.

§ 13
Członkiem Honorowym zostaje osoba, której godność taką w uznaniu szczególnych zasad dla Towarzystwa przyzna Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Każdy członek Honorowy jest zwolniony od płacenia składek, natomiast przysługują mu wszelkie prawa członka Zwyczajnego.

§ 14
Członkiem Wspierającym Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne zainteresowane realizacją celów Towarzystwa, wspierające Towarzystwo organizacyjnie, finansowo i honorowo.

§ 15
Członkowie Towarzystwa mają obowiązek:
1) Stosować się ściśle do przepisów niniejszego statutu, do obowiązujących w Towarzystwie regulaminów, do postanowień i uchwał Walnego Zgromadzenia, a także w zakresie spraw sokolskich, do poleceń i rozkazów ustanowionych władz Sokolstwa Polskiego.
2) Dbać o rozwój, godność i powagę Towarzystwa i postępować zawsze i wszędzie, tak w życiu sokolim jak i poza nim zgodnie z wymaganiami obyczajów, honoru i dobra społeczeństwa. Innych członków traktować po przyjacielski, jako swych druhów, tak w życiu Towarzystwa jak i poza nim. Spory i nieporozumienia natury osobistej pomiędzy sobą obowiązani są członkowie poddawać sądowi polubownemu.
3) Regularnie opłacać składki i wykonywać zadeklarowane świadczenia.

§ 16
Członkowie Towarzystwa mają prawo:
1) Uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym, z tym jednak zastrzeżeniem, iż uprawnienia te nie przysługują Członkom wspierającym Towarzystwa, którzy posiadają jedynie głos doradczy.
2) Korzystać z obiektów, urządzeń i sprzętu Towarzystwa w ramach obowiązujących przepisów i regulaminów.
3) Wysuwać wnioski wobec władz, oceniać ich działalność.
4) Nosić odznakę Towarzystwa.
5) Być nagradzani za działalność sportową i społeczną w Towarzystwie lub na jego rzecz zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 17
Członkostwo ustaje na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi po uregulowaniu zobowiązań względem Towarzystwa.
2) Skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu za niepłacenie składek i brak aktywności przez okres 12 miesięcy.
3) Wniosku Zarządu lub Walnego Zgromadzenia za nieprzestrzeganie Statutu lub działalność na szkodę Towarzystwa, a także za popełnienie czynu niegodnego członka Towarzystwa.

§ 18
1) Za niestosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i przepisów, wykroczenia dyscyplinarne oraz naruszenie etyki sokolej Zarządowi przysługuje prawo nakładania na członków następujących kar:
a) Upomnienia,
b) Nagany,
c) Zawieszenia w prawach członkowskich na okres od miesiąca do trzech lat,
d) Wykluczenia.
2) Od uchwały Zarządu o wykluczenie członka przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Rozdział 4
Władze Towarzystwa

§ 19
1) Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna,
d) Sąd Honorowy.
2) W ramach Zarządu działa Naczelnictwo Sokoła.
3) Kadencja władz i organów Towarzystwa trwa cztery lata i jest liczona od dnia wyboru.
4) Wybory do wszystkich władz są tajne i dokonywane spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
5) Z zastrzeżeniem innych postanowień statutu, w przypadku rezygnacji z funkcji, odwołania lub ustania członkostwa w Towarzystwie w trakcie kadencji organu kolegialnego, uzupełnienia składu tego organu dokonuje się w trybie właściwym dla jego wyboru.
6) Kadencja członka organu kolegialnego wybranego w skład organu w trakcie trwającej kadencji upływa z dniem upływu kadencji tego organu.

§ 20
Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.

§ 21
Jeżeli szczególne postanowienia nie stanowią inaczej, uchwały wszystkich władz zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest w pierwszym terminie obecność połowy uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa. W terminie drugim, który może zostać wyznaczony nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od zakończenia posiedzenia w terminie pierwszym, uchwały są ważne bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Towarzystwa, a w razie jego nieobecności przewodniczącego obrad.

§ 22
O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad Zarząd zawiadamia członków najpóźniej na dwa tygodnie przed Zgromadzeniem.

§ 23
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają kwalifikowaną większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Towarzystwa, w przypadku:
1) Zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa,
2) Nadania godności Członka Honorowego,
3) Uchwał o wykluczeniu członka.

§ 24
1) Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne jak i nadzwyczajne.
2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się jako sprawozdawcze co roku, a jako sprawozdawczo – wyborcze co cztery lata.

§ 25
1) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
a) Z własnej inicjatywy,
b) Na żądanie Komisji Rewizyjnej,
c) W przypadku ustąpienia z funkcji w czasie kadencji więcej niż trzech członków Zarządu,
d) Na pisemny wniosek, co najmniej 7 członków Towarzystwa wniesiony do Zarządu.
2) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania.

§ 26
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) Uchwalenie ogólnego kierunku działania Towarzystwa,
2) Wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego,
3) Ocena sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielania absolutorium Zarządowi,
4) Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
5) Ustalanie wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat,
6) Nadanie godności członka honorowego,
7) Zatwierdzenie regulaminu działania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Honorowego,
8) Zatwierdzenie budżetu Towarzystwa,
9) Podejmowanie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i rozwiązania Towarzystwa,
10) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji krajowych i międzynarodowych o tym samym lub podobnym profilu działania,
11) Podejmowanie uchwał w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów Towarzystwa.

Zarząd Towarzystwa

§ 27
1) Zarząd Towarzystwa składa się z siedmiu osób w tym Prezesa, vice Prezesa, sekretarza, skarbnika, naczelnika, naczelniczki oraz gospodarza.
2) Zarząd Towarzystwa pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który zatwierdza Walne Zgromadzenie.
3) Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Towarzystwa składa co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie.
4) Do ważności innych, niż określone w ust. 3 niniejszego paragrafu oświadczeń woli, wymagane jest działanie, co najmniej dwóch członków Zarządu łącznie
5) Posiedzenia Zarządu Towarzystwa odbywają się raz na 6 miesięcy lub w zależności od potrzeb.
6) Nieobecność członków Zarządu na trzech kolejnych zebraniach bez usprawiedliwienia jest traktowane jako rezygnacja z członkostwa Zarządu Towarzystwa.

§ 28
Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa,
2) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,
3) Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) Zatwierdzenie regulaminów wewnętrznych Towarzystwa,
5) Przyjmowanie, wykreślanie i wykluczanie członków Towarzystwa,
6) Zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa.

Komisja Rewizyjna

§ 29
1) Komisja Rewizyjna Towarzystwa składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.
2) Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrole działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działań.
3) Komisja Rewizyjna przedkłada sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.
4) Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przekazuje Zarządowi Towarzystwa.
5) Komisja Rewizyjna ma prawo wystąpienia do Zarządu Towarzystwa z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości
6) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek Komisji Rewizyjnej może brać udział w posiedzeniach Zarządu Towarzystwa z głosem doradczym.
7) Komisja Rewizyjna występuje do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem co do udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa. Walne Zgromadzenie poddaje wniosek pod głosowanie jawne lub tajne w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
8) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Towarzystwa.

Sąd Honorowy

§ 30
1) Sąd Honorowy składa się z trzech członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.
2) Do kompetencji Sądu Honorowego należy:
a) Rozstrzyganie sporów między członkami Towarzystwa
b) Występowanie z wnioskami i żądanie wyjaśnień od Zarządu
c) Występowanie na Walnym Zgromadzeniu z opinią w przypadku uchwały o wykluczeniu członka Towarzystwa.
d) Rozstrzyganie w sprawach wynikających z niegodnego, niewłaściwego postępowania lub zachowania członków Towarzystwa, w przypadkach, gdy zachowaniem swym godzili w dobre imię Towarzystwa lub jego członków.
e) Dokonywanie analizy i oceny wszystkich spraw dyscyplinarnych, które wpłyną do Towarzystwa.
3) Sąd Honorowy powoływany jest w zależności od potrzeb.

Naczelnictwo Sokoła

§ 31
1) Do zadań Naczelnika należy:
a) Programowanie i koordynowanie pracy działów sportowych,
b) Organizowanie wspólnych zajęć działów sportowych,
c) Prowadzenie działalności informacyjno propagandowej.
2) Naczelnictwo podlega nadzorowi ze strony Zarządu Towarzystwa.

Rozdział 5
Polowa Drużyna Sokoła

§ 32
1. Towarzystwo posiada wewnętrzną jednostkę organizacyjną, którą jest Polowa Drużyna Sokoła.
2. Polowa Drużyna Sokoła działa w oparciu o uchwalony przez zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” regulamin.
3. Członkami Polowej Drużyny Sokoła mogą być tylko członkowie Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, którzy przeszli pozytywnie rekrutację
4. Komendant Polowej Drużyny Sokoła:
a) jest powoływany i odwoływany przez Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,
b) pełni funkcję honorowo,
c) składa sprawozdania z prac Polowej Drużyny Sokoła przed zarządem Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” na jego wniosek oraz na walnym zgromadzeniu,
d) kieruje całokształtem działalności oraz tworzy i koordynuje program szkoleniowy Polowej Drużyny Sokoła,
e) Dla realizacji programu szkoleniowego Komendant ma prawo do powołania Pionu Szkolenia w ramach Polowej Drużyny Sokoła,
f) Do realizacji programu szkoleniowego Komendant ma prawo do wykorzystania dóbr Towarzystwa uzgodnionych z Zarządem.
g) reprezentuje Polową Drużynę Sokoła
h) stoi na straży Kodeksu Honorowego Polowej Drużyny Sokoła zawartego w regulaminie.
5. Pion Szkolenia:
a) jest powoływany przez Komendanta Polowej Drużyny Sokoła
b) realizuje zadania w oparciu o regulamin Polowej Drużyny Sokoła,
c) Liczbę członków Pionu Szkolenia oraz długość pełnienia funkcji określa Komendant Polowej Drużyny Sokoła,
d) Pion Szkolenia wspiera realizację planów szkoleniowych, organizuje oficjalne treningi i szkolenia.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 33
1) Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2) Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) wpływy z zawodów i imprez organizowanych przez Towarzystwo,
b) dotacje na realizację zadań statutowych,
c) składki członkowskie, opłaty licencyjne i koncesyjne,
d) darowizny,
e) inne wpływy uzyskane z działalności statutowej Towarzystwa.
3) Zakres i zasady działalności finansowej Towarzystwa określa Zarząd Towarzystwa.
4) Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników
oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu
albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo
są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Dodaj komentarz